• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là gì?
QTMT (Quan trắc môi trường) là việc theo dõi chất lượng môi trường xung quanh của một doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời được sự thay đổi trong từng giai đoạn để có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm tránh những thay đổi bất lợi cho môi trường. Ngoài ra việc quan trắc môi trường còn cung cấp các thông tin để đánh giá diễn biến thay đổi về môi trường trên quy mô các nước, từ đó góp phần tích cực trong việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia.


Tại sao phải quan trắc môi trường?
Môi trường vẫn đang và sẽ là vấn đề được chú trọng. Việc quan trắc môi trường thường xuyên sẽ đánh giá được chất lượng môi trường nhà máy, cơ sở có đảm bảo hay không? Từ đó Nhà máy, cơ sở kịp thời có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường đạt QCVN.

Quan trắc môi trường không khí

Cơ sở pháp lý
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
Nghị định 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.
Thông tư 43/2017/TT-BTNMT ban hành ngày 01/9/2017 quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/9/2015 quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 
 
Tần suất quan trắc và nộp báo cáo về cơ quan quản lý
Theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường thì các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có trách nhiệm lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo đợt (3 tháng/lần) theo mẫu quy định tại Biểu A1 Phụ lục V và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tổng hợp năm theo mẫu quy định tại Biểu A2 Phụ lục V Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT, thời gian gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc.
Đồng thời, theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động; đối tượng và tần suất quan trắc tối thiểu được quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT cụ thể:
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì tần suất quan trắc là 01 lần/03 tháng.
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 01 lần/06 tháng.
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 01 lần/01 năm.
 
Quy trình thực hiện:
- Thu thập thông tin, tài liệu
- Lấy mẫu môi trường nền
- Phân tích mẫu
- Viết báo cáo, đánh giá chất lượng MT 
- Hoàn thiện báo cáo
- Kiểm tra, gửi khách hàng xem bản thảo
- In ấn, gửi báo cáo lại cho khách hàng

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Quan trắc môi trường hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:
Hotline:  0246.292.7328 – 0943.500.028 (Mr Ninh)