• Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, quận cầu giấy, TP. Hà Nội
  • Chúng tôi trên mạng xã hội
Lập giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

sổ chủ nguồn thải nguy hại
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì?
Các tổ chức, doanh nghiệp đi vào hoạt động phát sinh chất thải nguy hại gây ảnh hưởng đến môi trường và thuộc danh mục cần đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với cơ quan nhà nước theo TT 36:2015/TT-BTNMT.
Cơ sở pháp lý
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
Nghị định 38/2015/NĐ-CP ban hành ngày 24/04/2015 quy định chi tiết về quản lý chất thải và phế liệu.
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/6/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Đối tượng cần làm sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại  
Cơ sở hoạt động có lượng chất thải ≥600 (sáu trăm) kg/năm hoặc trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;
Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên
Xử phạt: Căn cứ Điều 21- NĐ 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng: Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: Không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng: Không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Quy trình thực hiện
 
 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 
 Thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
thời gian thẩm định sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 
Lưu ý: Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chủ dự án ký giấy tờ và đọc hồ sơ.
Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, tư vấn môi trường; Mời quý công ty liên hệ với envigreen qua số điện thoại:
Hotline:  0246.292.7328 – 09435.000.28 (Mr Ninh)
 

  • TIN XEM NHIỀU

    Chúng tôi trên facebook